Критерії та показники оцінювання результативності колективних педагогічних досліджень

DSpace/Manakin Repository

Критерії та показники оцінювання результативності колективних педагогічних досліджень

Show full item record

Title: Критерії та показники оцінювання результативності колективних педагогічних досліджень
Author: Спірін, Олег Михайлович; Олексюк, Василь Петрович; Іванова, Світлана Миколаївна; Новицька, Тетяна Леонідівна
Abstract: У статті проведено дослідження проблеми оцінювання результатів наукових та педагогічних досліджень. Дослідження окреслює різноманітні переваги використання альтметричного підходу, такі як отримання різноманітних показників для оцінки впливу дослідження, подолання дисциплінарних розбіжностей, залучення ширшої читацької аудиторії. У статті проаналізовано альтметричні показники результативності наукових досліджень, зокрема на основі переглядів, цитувань, додавання матеріалів до закладок та їх обговорень. Аналізуючи наявні моделі для оцінювання ефективності досліджень, автори роблять висновок про необхідність їх вдосконалення та адаптації для випадку педагогічних досліджень, що виконуються колективами науковців. Відповідно авторська модель застосування інформаційно-цифрових технологій для оцінювання ефективності колективних педагогічних досліджень містить цільовий, змістовий, організаційно- діяльнісний та оцінювально-результативний блоки. Вказано, що оцінка результативності колективного педагогічного дослідження є адитивною величиною, що утворюється як сума оцінок оприлюднення, розповсюдження, впливу та експертної оцінки. Показниками критерію оприлюднення є кількості публікацій у міжнародних наукометричних і відкритих бібліометричних базами, у наукових електронних бібліотеках, академічних і загальнодоступних соціальних мережах. Показниками розповсюдження є кількості завантажень, архівування, а також слідкування за дослідженнями, які виконуються в межах колективної теми. До показників впливу належать цитування публікацій у вище зазначених виданнях, поширення результатів дослідження, коментарі, реакції та цитування у загальнодоступних соціальних мережах, перегляди, рекоментації, цитування у академічних соціальних мережах. До показників експертного критерію належать новизна і обґрунтованість одержаних результатів, доцільність і валідність використаних методів дослідження, його довгостроковий вплив на галузь освіти, можливість впровадження результатів на практиці, залучення додаткових джерел фінансування, якість публікацій керівника та виконавців дослідження. У статті наведено приклади застосування наукометричних сервісів та цифрових інструментів для оцінки ефективності за заданими критеріями.The article studies the problem of evaluating the results of scientific and pedagogical research. The study outlines the various advantages of using the altmetric approach, such as obtaining various indicators to assess the impact of research, overcoming disciplinary differences, and attracting a wider readership. The article analyzes altmetric indicators of the effectiveness of scientific research, in particular, based on views, citations, bookmarking and discussion. Analyzing the existing models for assessing research effectiveness, the authors conclude that they need to be improved and adapted to the case of pedagogical research conducted by teams of scientists. Accordingly, the author's model of using information and digital technologies to evaluate the effectiveness of collective pedagogical research includes target, content, organizational, activity and evaluation and result blocks. It is indicated that the evaluation of the effectiveness of collective pedagogical research is an additive value formed as the sum of the evaluation of publication, dissemination, impact and expert evaluation. The indicators of the publication criterion are the number of publications in international scientometric and open bibliometric databases, in scientific electronic libraries, academic and public social networks. Dissemination indicators include the number of downloads, archiving, and follow-up of research conducted within the collective theme. Impact indicators include citations of publications in the above publications, dissemination of research results, comments, reactions, and citations in public social networks, views, comments, and citations in academic social networks. The indicators of the expert criterion include the novelty and validity of the results obtained, the appropriateness and validity of the research methods used, its long-term impact on the field of education, the possibility of implementing the results in practice, attracting additional sources of funding, and the quality of publications of the research leader and research performers. The article provides examples of the use of scientometric services and digital tools to assess the effectiveness of the given criteria.
URI: http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1228
Date: 2023-12


Files in this item

Files Size Format View Description
5471.pdf 1.960Mb PDF View/Open Основний текст статті

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics